โครงการน้องขาดแคลนพี่ช่วยเติม

คุณพชรพล  ยศทวีวงศ์ และคณะ  ได้มอบอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าเกษม

ตามโครงการน้องขาดแคลนพี่ช่วยเติม  ในวันที่ 27 มิถุนายน 2557

 

51

52

ติดต่อเรา