การประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาประจำเดือนมิถุนายน 2560

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 จัดการประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาประจำเดือนมิถุนายน 2560 ณ หอประชุมบุนนาค  (รวมใจภักดิ์) สพป.สระแก้วเขต 1 โดยมีนายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 เป็นประธาน ในการนี้ ประธานได้มอบทุนการศึกษา รางวัล โล่รางวัล และใบประกาศเกียรติคุณ ดังนี้
1. โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงสุดของเขตพื้นที่การศึกษา
– ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
อันดับที่ 1 โรงเรียนบ้านใหม่สระบุรี
อันดับที่ 2 โรงเรียนบ้านหนองแก อันดับที่ 3 โรงเรียนวัฒนาสงเคราะห์
    – ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
อันดับที่ 1 โรงเรียนดาราสมุทรสระแก้ว
อันดับที่ 2 โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา
อันดับที่ 3 โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ
2. โรงเรียนที่มีคะแนนรายกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงสุดของเขตพื้นที่การศึกษารางวัลละ 3000 บาท
2.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
– กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนวนาสงเคราะห์
– กลุ่มสังคมศึกษา โรงเรียนบ้านใหม่สระบุรี
– กลุ่มภาษาอังกฤษโรงเรียนบ้านหนองแก
– กลุ่มคณิตศาสตร์โรงเรียนวนาสงเคราะห์
– กลุ่มวิทยาศาสตร์โรงเรียนบ้านใหม่สระบุรี
2.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
– กลุ่มภาษาไทยโรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์
– กลุ่มสังคมศึกษาโรงเรียนบ้านชุมทอง
– กลุ่มภาษาอังกฤษโรงเรียนดาราสมุทรสระแก้ว
– กลุ่มคณิตศาสตร์โรงเรียนบ้านเขาสิงโต
– กลุ่มวิทยาศาสตร์โรงเรียนดาราสมุทรสระแก้ว
3. รางวัลและเกียรติบัตรสำหรับโรงเรียนที่ผ่านการประเมินโรงเรียนต้นแบบและประเมินความยั่งยืนโรงเรียนดีประจำตำบลจำนวน 25 โรงเรียน 4. รางวัลผลการทดสอบความสามารถขั้นพื้นฐานผู้เรียน (NT) ประจำปีการศึกษา 2559 มีโรงเรียนที่ได้คะแนนค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศจำนวน 42 โรงเรียนและคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับ (NT) จำนวน 71 โรงเรียน
5. การมอบเกียรติบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาดีเด่นประจำปี 2559 จำนวน 9 คน
6. ทุนการศึกษาจังหวัดสระแก้ว โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว มอบทุนการศึกษานักเรียนที่อยู่ในครอบครัวที่มีฐานะยากจนเรียนดีและมีความประพฤติดีจำนวน 25 ทุนละ 2,000 บาทรวมเป็นเงิน จำนวน 50,000 บาท
  รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์  ถ่ายภาพ/รายงาน

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

เรือง จันทพันธ์       อำนวยการผลิต

พิมพ์ข้อความ…
 
ติดต่อ สพป.สก.1