ขอเชิญนักเรียนในสังกัดสมัครเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ AEON English Speech contest 2017

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเชิญนักเรียนในสังกัดสมัครเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ AEON English Speech contest 2017 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 21 ถึง 27 สิงหาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างพื้นที่ร่วมกันสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากประเทศในทวีปเอเชีย เพื่อศึกษาและแลกเปลี่ยนประเด็นความคิดเห็นในเป็นสังคมและสิ่งแวดล้อมระหว่างเชื้อชาติ โดยมูลนิธิอิออน 1% เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนที่ผ่านที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโปรแกรมนี้ ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ นางสาวคันธรส วิจิตรนาวิน โทร 02- 6897 198

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์  รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1