ขอเชิญร่วมโครงการเส้นทางท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้คู่ภาคตะวันออก

สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับหอศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา สวนเสือศรีราชา อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศศรีราชา และตลาดน้ำสี่ภาคพัทยา การท่องเที่ยวแบบใหม่ได้ทั้งความรู้คู่ความสนุก ซึ่งดำเนินการระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม  2560 ถึง 31 มีนาคม 2561 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนและสามารถบูรณาการเข้ากับเนื้อหาวิชาต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้สนใจศึกษาท่องเที่ยวสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.bims.buu.ac.th

สอบถามโทร 083-8391671-3

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์  รายงาน

ติดต่อเรา