การคัดเลือกผู้บริหารและรองผู้บริหารดีเด่น ประจำปี 2559

สมาคมผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะคัดเลือกผู้บริหารและรองผู้บริหารดีเด่น ประจำปี 2559 เพื่อเข้ารับพระราชทานเข็มเกียรติคุณพระนามาภิไธยย่อ “ศธ” เพื่อเผยแพร่เกียรติคุณอันสมควรได้รับการยกย่อง ของบุคลากรสายบริหารสถานศึกษา และเป็นขวัญกำลังใจ รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้บริหารรุ่นหลังในการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานด้วยจิตสำนึกในหน้าที่ความรับผิดชอบ ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเพื่อรับการคัดเลือกได้ที่ นายบัณฑิต พัดเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต เลขที่ 291/1 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์  รายงาน

ติดต่อเรา