โครงการพัฒนาเทคนิคการสอนด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลประเภท Live Vdo

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนจะดำเนินโครงการพัฒนาเทคนิคการสอนด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลประเภท Live Vdo เพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถนำเทคโนโลยีประเภท Live Vdo มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้และทำให้เกิดเป็นคลังความรู้ประเภท Live  Vdo ที่มีเนื้อหาครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยกำหนดอบรมจำนวน 4 ครั้ง ได้แก่

ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 16 ถึง 18 มิถุนายน 2560

ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 25 ถึง 23 มิถุนายน 2560

ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายนถึง 2 กรกฎาคม 2560

ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2560

ผู้สนใจสามารถสมัครและและดูรายละเอียดได้ที่ www.thinkttt.com ระหว่างวันที่ 25-31 พฤษภาคม 2560

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์  รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1