รับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2560 เวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น. (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) โดยเปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ ผู้สนใจสมัครได้ที่ http://assess.rbru.ac.th/admission  สอบถามโทร 039 – 319111 ต่อ 11300 และ 089- 833 6601

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์  รายงาน

ติดต่อเรา