โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน

มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ขอเชิญร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา (ไม่มี ค่าใช้จ่ายในการอบรม) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการสอนรายวิชาต่างๆ พร้อมพัฒนาเทคนิคการสอน สื่อการสอน และเครื่องมือในกระบวนการสอน ซึ่งจะจัดการอบรมในเดือนมิถุนายน ถึงเดือนสิงหาคม 2560 (เฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์) ณ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ผู้สนใจ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.kusol.org โทร 063-2122725

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์  รายงาน

ติดต่อเรา