พิธีเปิดอาคารโรงเรียนและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการธนาคารโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว


นายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ (รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ ) เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารโรงเรียนและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง “โครงการธนาคารโรงเรียน” ระหว่างโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้วกับธนาคารออมสิน ณ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ โดยมีนายประสาร พรหมณา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว และนายพงศธรณ์ ลิ้มศิริ ผู้อำนวยการภาค ๑๓ ธนาคารออมสิน เป็นผู้ลงนาม ในการนี้ได้มี พระครูธำรง ปริยัติคุณ เจ้าอาวาสวัดสระแก้ว พระอารามหลวง ได้ทำพิธีเจิมธนาคารโรงเรียนฯ เพื่อความเป็นสิริมงคล ในครั้งนี้ด้วย

(คลิกชมภาพข่าว)

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์  ถ่ายภาพ/รายงาน

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

เรือง จันทพันธ์       อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1