แจ้งผลการสอบอ่านป.1-4

แจ้งโรงเรียนในสังกัดสามารถดาวน์โหลดผลสอบการอ่านออกเขียนได้ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 จากเว็บ

https://juno.tks.co.th/obecwebregis โดยใช้รหัสจาก Remote drive กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ

ติดต่อเรา