พิธีวันไหว้ครู

วันที่  8  มิถุนายน  2560

ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา  2560

เพื่อให้นักเรียนรักและเคารพบูชาครู

                                         – สะท้อนถึงความผูกพันใกล้ชิดระหว่างครูกับศิษย์
                                         – สะท้อนให้เห็นถึงความกตัญญูรู้คุณของสังคมไทยต่อผู้มีพระคุณ
                                         – สะท้อนให้เห็นถึงความรัก ความเมตตา ของครูต่อศิกษย์
                                         – สะท้อนถึงความละเอียดอ่อนทางจิตใจ
                                         – แฝงสาระที่เป็นคติธรรมสอนใจมากมาย

 โบราณท่านกล่าวว่า “ศรต้องมีพิษ ศิษย์ต้องมีครู ศิษย์มีครูเหมือนงูมีพิษ ศิษย์ไม่มีครู เหมือนงูไม่มีพิษ”

ติดต่อเรา