นักเรียนตรวจสุขภาพปากและฟัน

วันที่  6  มิถุนายน  2560

คุณหมอจากโรงพยาบาลวังน้ำเย็นได้มาตรวจสุขภาพปากและฟันของนักเรียน

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ถึง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เพื่อเป็นการช่วยเหลือนักเรียนที่เป็นโรคเกี่ยวกับช่องปากและฟัน

และให้ความรู้การดูแลช่องปากและฟัน  นักเรียนจะได้มีช่องปากและฟันที่แข็งแรง

ติดต่อเรา