การอบรมครูอนามัยโรงเรียนอำเภอเมืองสระแก้ว

ตามที่ สพป.สก.1 แจ้งให้ครูอนามัยโรงเรียนในอำเภอเมืองอบรม วันที่ 16 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมต้นโมก โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ให้แต่งกายด้วยชุดวอมออกกำลังกาย

ติดต่อเรา