อบรมการคัดกรองผู้พิการทางการศึกษา

นายเรือง จันทพันธ์  รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ (ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว) เป็นประธานเปิดการอบรม “การคัดกรองผู้พิการทางการศึกษา” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑  ณ ห้องประชุมบรรณสาร สพป.สระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ โดยมีข้าราชการครูในสังกัดเข้าร่วมอบรม จำนวน ๘๐ คน และมีวิทยากร จำนวน ๔ คน ประกอบด้วย

๑.นางสาวกำไรทอง ดีแฮ ครูในสังกัดศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว

๒.นางสาวสุวรรณา ดวงจันทร์ ครูในสังกัดศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว

๓.นางสาวสุพัตรา คำหงษ์ ครูในสังกัดศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว

๔.นางธนัญญา มานะคิด ครูโรงเรียนบ้านเนินผาสุข

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์  ถ่ายภาพ/รายงาน

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

เรือง จันทพันธ์       อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา