แจ้งกำหนดการเยี่ยมชมนิทรรศการ

ตามที่กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กำหนดจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านภาษาไทยในวันที่ 6 มิถุนายน 2560 ณ ห้องบรรณสารน้น

เนื่องจากในช่วงเช้า คณะกรรมการประเมินฯ มีกำหนดประเมินเขตพื้นที่ฯ   โรงเรียนสามารถเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการได้ในช่วงเวลา  13.00  น. – 16.00 น.

ติดต่อ สพป.สก.1