::: โครงการ “ค่ายคุณธรรมน้อมใจ ต้านภัยยาเสพติด”ปีการศึกษา 2557 :::

โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา
ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม ในโครงการ “ค่ายคุณธรรมน้อมใจต้านภัยยาเสพติด”
ระหว่าง วันที่ 26 – 27 มิถุนายน 2557 ณ ค่ายคุณธรรม วัดเขาตะกรุบพัฒนา
ในการนี้ นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมคือ นักเรียนในระดับ ม.1-ม.3 ทั้งหมด

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026

ติดต่อเรา