การเฝ้าระวังโรคมือเท้าปาก

ขณะนี้ โรงเรียนบางแห่ง มีนักเรียนเป็นโรคมือเท้าปาก  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

จึงให้โรงเรียนสังเกตอาการของนักเรียนว่าเป็นโรคมือเท้าใากหรือไม่ หากพบว่ามีอาการผิดปกติ ให้ประสานกับ

เจ้าหน้าที่สาธารณะสุขในพื้นที่เพื่อทำการคัดกรองในเบื้องต้น  และหากพบว่ามีนักเรียนเป็นโรคมือเท้าปากจำนวนมาก

ให้ผู้บริหารโรงเรียนพิจารณาสั่งปิดโรงเรียนตามความเหมาะสม

hand2

ติดต่อเรา