โครงการอบรมหลักสูตรโรงเรียนคุณธรรม รุ่นที่ 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระแก้ว เขต 1 จัดโครงการอบรมหลักสูตรโรงเรียนคุณธรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ หอประชุมบุนนาค) สพป. สระแก้วเขต 1 โดยมีข้าราชการครูในสังกัด รุ่นที่ 2 เข้าร่วมอบรม จำนวน 298 คน โดยมีนายพีระพงษ์ ไชยทองศรี รองผู้อำนวยการ เป็นประธาน และได้รับ ความอนุเคราะห์ จากผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านเขาดินอำเภอคลองหาด โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน และโรงเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐ ซึ่งมี 3 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านพระเพลิง,โรงเรียนบ้านหินกอง และโรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน ที่ผ่านการอบรม โรงเรียนคุณธรรมแล้ว มาเป็นวิทยากร


รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ นักประชาสัมพันธ์ สพป.สระแก้ว เขต 1 รายงาน

ติดต่อเรา