อบรมหลักสูตรโรงเรียนคุณธรรม รุ่นที่ 1

นายพีระพงษ์ ไชยทองศรี รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระแก้ว เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการอบรมหลักสูตรโรงเรียนคุณธรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 1 ณ หอประชุมบุนนาค) สพป. สระแก้วเขต 1 โดยมีข้าราชการครูในสังกัด เข้าร่วมอบรม จำนวน 263 คน โดยได้รับ ความอนุเคราะห์ จากผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านเขาดินอำเภอคลองหาด โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน และโรงเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐ ซึ่งมี 3 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านพระเพลิง,โรงเรียนบ้านหินกอง และโรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน ที่ผ่านการอบรม โรงเรียนคุณธรรมแล้ว มาเป็นวิทยากร

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์  ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

เรือง จันทพันธ์       ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา