อนุมัติแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ (ลส.13)

โรงเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้รับเอกสารอนุมัติแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ (ลส.13) ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

1.โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์

2.โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต

3.โรงเรียนบ้านหนองเตียน

ติดต่อเรา