การตอบแบบสอบถามงานวิจัยโรงเรียนดีประจำตำบล

แจ้งโรงเรียนที่มีรายชื่อต่อไปนี้  ตอบแบบสอบถามงานวิจัยโครงการโรงเรียนดีประจำตำบลให้ครบทั้ง 5 คน ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 วิธีการตอบแบบสอบถาม ให้ศึกษาจากคู่มือการใช้งาน จากเว็บ deetambon.esdc.go.th

โรงเรียนดีประจำตำบล                                                              โรงเรียนประชารัฐ

  1. บ้านคลองหินปูน     ขาด 4  คน                                  1. บ้านชุมทอง       ขาด  4  คน
  2. อนุบาลวังสมบูรณ์   ขาด  3  คน                                 2. บ้านพระเพลิง    ขาด  4  คน
  3. บ้านคลองธรรมชาติ   ขาด   5   คน                            3. บ้านเขามะกา    ขาด   3  คน
  4. บ้านเขาตาง้อก        ขาด   4  คน                               4. บ้านทุ่งหินโคน ขาด  5  คน
  5. บ้านเขาแหลม         ขาด   5  คน                               5.  สามัคคีราษฎร์   ขาด  4  คน
  6. บ้านเนินสะอาด        ขาด  3  คน                               6. บ้านหินกอง        ขาด  5  คน
  7. บ้านทุ่งพระ               ขาด  5  คน
  8. วัดพวงนิมิต              ขาด   5  คน
  9. บ้านคลองหาด         ขาด   3  คน