รณรงค์งดสูบบุหรี่

26 พ.ค. 60 โรงเรียนบ้านมหาเจริญร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังน้ำเย็น เชิญชวนนักเรียนร่วมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ที่จะถึงในวันที่ 31 พ.ค. 60 ซึ่งเป็นวันสำคัญของโลก โดยให้ความรู้ถึงโทษและพิษภัยของบุหรี่กับนักเรียนทุกระดับชั้นนำไปประชาสัมพันธ์ในชุมชนต่อไป

ฐาปกรณ์ ใจสะอาด ถ่ายภาพ/รายงาน
มาลัย คงชมแพ่ง กำกับ
วินัย คำภาชาติ ควบคุมการผลิต
ชูเกียรติ ไชยพิณ อำนวยการผลิต

 

ติดต่อ สพป.สก.1