อบรมครูวิทยาศาสตร์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑  ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดอบรมครูวิทยาศาสตร์ ณ ห้องประพชุมบรรณสาร สพป.สระแก้ว เขต ๑  เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยมีคณะวิทยากรจาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในการนี้มีครูวิทยาศาสตร์จากสถานศึกษาในสังกัด สพป.สระแก้วแก้ว เขต ๑ เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๔๐ คน

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์  ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

เรือง จันทพันธ์       ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา