-เชิญครูปฐมวัยประชุม-

ขอเชิญครูปฐมวัยโรงเรียนท่าผักชี โรงเรียนเนินสายฝน โรงเรียนท่าเต้น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านใหม่ไทรทอง และโรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง ประชุมเรื่อง การจัดกิจกรรม
“ผู้ปกครองร่วมใจ-พัฒนาเด็กปฐมวัย”
ในวันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน 2557 เวลา 13.00น.
ณ อาคารโรงอาหารอนุบาล โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง

ติดต่อเรา