แจ้ง….. การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูพลศึกษาเพื่อการยอมรับในระดับอาเซียน

 ด่วน  ตามหนังสือ   สพป.สระแก้ว เขต 1 ที่ ศธ 04153/ว1328 ลง 15 พ.ค.2560 เรื่อง การพัฒนาครูพลศึกษาเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน         แจ้งให้โรงเรียนขยายโอกาสทุกโรงเรียน และโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด และโรงเรียนอนุบาลประจำอำเภอ ส่งครูผู้สอนพลศึกษา จำนวนโรงเรียนละ 1 คน เข้ารับการอบรมในวันศุกร์ที่ 26 พ.ค.2560 เวลา 08.00 น. ณ หอประชุมบุนนาค(รวมใจภักดิ์) สพป.สระแก้ว เขต 1 โดยพร้อมเพรียงกัน  (การแต่งกายชุดพลศึกษา)

สอบถามเพิ่มเติม ที่ ศน.วีรศักดิ์  081 864 7350

ติดต่อ สพป.สก.1