การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อการจัดการเรียนรู้และบูรณาการ “สะเต็มศึกษา: ต้นกล้า Smart Trainer Team”

ตามที่ สพป.สระแก้ว เขต 1 แจ้งการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อการจัดการเรียนรู้และบูรณาการ “สะเต็มศึกษา ต้นกล้า Smart Trainer Team” ให้โรงเรียน จำนวน 10 โรงเรียน ประกอบด้วย วัดคลองตาสูตรสามัคคี บ้านซับมะนาว บ้านทัพหลวง บ้านทุ่งหินโคน บ้านคลองผักขม บ้านเขาแหลม บ้านคลองยายอินทร์ บ้านวังใหม่ บ้านด่าน และอนุบาลวัดสระแก้ว เข้ารับการอบรมระหว่างวันที่ 26 – 28 พฤษภาคม 2560 ณ โรงเรียนยกรุงศรี ริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา นั้น บัดนี้ สพฐ. แจ้งว่า ได้เปลี่ยนสถานที่จัดอบรมเป็น ห้องประชุมโรงแรมรอยัล ซิตี้ ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร แทน ส่วนอบรมยังคงเดิม
จึงเรียนมาเพื่อทราบ สพป.สระแก้ว เขต 1 จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ติดต่อเรา