ตอบแบบสอบถาม

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน

ด้วย สพฐ.โดยสำนักเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอนได้วิจัยและพัฒนาแนวทางการใช้สื่ออิเล็คทรอนิกส์เพื่อการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา

ในการนี้จึงของความอนุเคราะห์ให้โรงเรียนในสังกัดแจ้งให้ครูผู้สอนตอบแบบสอบถาม บนเว็ปไซต์ ้ http://quizt.pracharathschool.go.th  ภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

ติดต่อเรา