สมัครขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย โครงการส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในโรงเรียน ICU

ด้วย สพฐ.ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในโรงเรียน ICU โดยเปิดโอกาสให้โรงเรียนที่มีปัญหาด้านคุณภาพผู้เรียน จัดส่งข้อเสนอโครงการการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนโรงเรียนๆละ 50,000 บาท จำนวน 70 โรงเรียน ภายใน 31  พฤษภาคม 2560

จึงประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียน ICU ที่สนใจสมัครขอรับทุน ส่งเอกสารการสมัคร ไปยัง  สำนักนวัตกรรม สพฐ. ภายใน 31 พฤษภาคม 2560 โดยตรง สามารถลิ้งค์เอกสารได้ตามแนบนี้  หนังสือนำ / โครงการ/ แบบสัญญา/ แบบฟอร์มรับรองคุณภาพ

ติดต่อเรา