แจ้งโรงเรียนที่ยังไม่ส่งแบบ ปอ.1

โรงเรียนใดที่ยังไม่ส่งแบบ ปอ.1 ให้ดำเนินการจัดส่งที่ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระแก้ว ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว เบอร์โทรศัพท์ 0-3742-5409   ภายในวันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2560

ติดต่อเรา