ประชุมผู้ปกครองนักเรียนครั้งที่ 1/2560

วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 นายวันชัย ธนังไพศาล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ ได้จัดประชุมผู้ปกครองเพื่อรายงานผลการจัดการศึกษาปี 2559 และนโยบายการจัดการศึกษาปีการศึกษา 2560 รวมทั้งมอบเงินตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ในส่วนของค่าเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียนด้วย

ถนอมจิตร พอใจ  ถ่ายภาพ/รายงาน

เรืองอุไร เสือดี ควบคุมการผลิต

วันชัย ธนังไพศาล  อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา