การตอบแบบสอบถามเพื่อการวิจัย โครงการโรงเรียนดีประจำตำบล

แจ้งโรงเรียนดีประจำตำบล(โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการประชารัฐ+โรงเรียนดีประจำตำบล)ที่ยังไม่ได้ตอบแบบสอบถามเพืี่อการวิจัยผ่านเว็บ deetambon.esdc.go.th ให้ดำเนินการตอบแบบสอบถามโดยใช้ username/password ที่แจ้งไปแล้ว ให้ครบทั้ง 5 คน  ภายในวันที่  31  พฤษภาคม 2560

 

ติดต่อเรา