แจ้งเปลี่ยนสถานที่ประชุมผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2560

แจ้งเปลี่ยนสถานที่ประชุมผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2560  จาก   หอประชุมบุนนาค (รวมใจภักดิ์)  เป็น  ห้องบรรณสาร  ชั้น  3

Message us