แจ้งกำหนดการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2560

แจ้งโรงเรียนบ้านเขามะกา /บ้านทุ่งหินโคน/ชุมชนบ้านตาหลังใน/อนุบาลวังสมบูรณ์/บ้านใหม่ไทรทอง /สิริราชอนุสรณ์ /วังสมบูรณ์วิทยาคม  ขอให้นำกองลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมการประกวดประกวดระเบียบแถวลูกเสือฯ  ตามกำหนดการดังนี้  อำเภอวังน้ำเย็น/วังสมบูรณ์/คลองหาด ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2560  ณ โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว  อำเภอเขาฉกรรจ์/อำเภอเมืองสระแก้ว  ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2560  ณ โรงเรียนท่าเกษมพิทยา  อ.เมืองสระแก้ว  จ.สระแก้ว   โดยให้รายงานตัว เวลา 08.30 น.  รายละเอียดตาม เอกสารแนบท้าย

ติดต่อเรา