โครงการรถตัดแว่นเคลื่อนที่สภากาชาดไทยเพื่อนักเรียนในชนบท

ตามหนังสือ ที่ ศธ 04153/ว1135 ลงวันที่ 26 เม.ย.60 สพป.สระแก้ว เขต 1 แจ้งให้โรงเรียนเข้าร่วมประชุม

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนสระแก้ว อ.เมือง นั้น

-สำหรับโรงเรียนที่ไม่เข้าร่วมประชุม ขอให้ไปรับ Chart วัดสายตาม ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

เพื่อนำไปวัดสายตาให้กับนักเรียน และส่งแบบรายงานให้ สพป.สระแก้ว เขต 1 ภายในวันที่ 5 มิ.ย.60

เพื่อรวบรวมส่งสภากาชาดไทย และนำรถตัดแว่นมาตรวจวัดสายและและตัดแว่นตาให้กับนักเรียน

ในจังหวัดสระแก้ว ต่อไป

-ให้โรงเรียนรายงานเป็นไฟด์ excel ตามแบบที่แนบมาพร้อมนี้

eyesk แบบรายงาน

 

ติดต่อเรา