แจ้งผู้เกษียณอายุราชการปี 2560 (ข้าราชการและลูกจ้างประจำ) เพิ่มเติม

แจ้งผู้เกษียณอายุราชการปี 2560  (ข้าราชการและลูกจ้างประจำ)  เพิ่มเติม      สำหรับข้าราชการที่ลาออกจาก  กบข. (UNDO)  ให้นำเอกสารการ  UNDO   มาด้วยพร้อมสำเนา  2  ชุด

 

ติดต่อเรา