แจ้งโรงเรียนที่มีรายชื่อต่อไปนี้จัดส่งรายชื่อเด็กที่รับเข้าเรียน อนุบาล 3 ขวบ พร้อมระบุวันเดือนปีเกิดของเด็ก

มาเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตให้จัดการศึกษาอนุบาล 3 ขวบ ด้วย (ส่งเป็นเอกสารที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา หรือทาง mail : [email protected]

1.วังจระเข้

2.บ้านใหม่สระบุรี

3.บ้านคลองอุดม

4.บ้านวังรี

5.บ้านห้วย

6.สามัคคีสกุลอรุณวิทยา

7.บ้านนาดี

8.วังศรีทอง

9.บ้านท่าระพา

10.บ้านคลองนางาม

11.บ้านเขาดิน(เขาฉกรรจ์

12.บ้านวังวน

13.บ้านท่าตาสี

14.บ้านวังทอง

15อนุบาลเขาฉกรรจฺ์

16.บ้านโป่งดาวเรือง

17.บ้านวังยาง

18.บ้านทุ่งพลวง

19.บ้านหนองปักหลัก

 

ติดต่อเรา