แจ้งทุกโรงเรียนกรอกข้อมูลผลการประเมินภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2559

แจ้งทุกโรงเรียนกรอกข้อมูลจำนวนนักเรียนที่มีผลการประเมินระดับสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ปีการศึกษา 2559 ทุกระดับชั้น หมายเหตุ การกรอกข้อมูลแยก sheet ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  โดยกรอกในลิงค์ https://docs.google.com/spreadsheets/d/13gsijWksTbhnm3GkiL9KLakMHguMR0sEAGmTKhj3gv0/edit?usp=sharing

ติดต่อเรา