ต้อนรับคณะกรรมการติดตามการใช้หนังสือเรียน

วันนี้ 17 พ.ค.60 นายประสาร พรหมณา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตามสภาพปัญหาการดำเนินงานเกี่ยวกับการเลือก การใช้หนังสือเรียน แบบฝึกหัด และการบริหารจัดการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2560
คณะกรรมการจาก สพฐ. ประกอบไปด้วย
1.นายชวลิต โพธิ์นคร
2.นางรัตนวิภา ธรรมโชติ
3.นางขวัญใจ ตุ้ย
4.นางสาวไพรินทร์ สุขกำปัง
5.นางกนกกร เอี่ยมกระสินธุ์
คณะกรรมการจาก สพป.สระแก้ว เขต1
1.นายรัชวุฒิ มั่นคงโชคดี
2.นางวนิดา ทองเกลี้ยง
3.นางสาวสุภัชชา มามาก
ตรวจสอบ การใช้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพื่อจัดซื้อหนังสือเรียน และแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน ตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2560 100% ของจำนวนนักเรียน ถูกต้องตามบัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของ สพฐ

 

 

ติดต่อเรา