รายงานข้อมูลการรับนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา(สำหรับเด็กอายุ 3 ปี)

โรงเรียนที่มีความประสงค์ขออนุญาตเปิดรับนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาสำหรับเด็กอายุ 3 ปี บริบูรณ์ ขอให้แนบบัญชีรายชื่อเด็กพร้อมวันเดือนปีเกิด ของนักเรียนมาเพื่อประกอบการพิจารณา ด้วย

ติดต่อ สพป.สก.1