รายงานผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ภาคเรียนที่ 2/2559

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

ขอความร่วมมือโรงเรียนตรวจสอบการรายงานผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ภาคเรียนที่ 2/2559

ตามหนังสือที่ ศธ 04153/ว 1286 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ซึ่ง สพป.สระแก้ว เขต 1 ได้สรุปรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่รายงาน ดังแนบมาพร้อมนี้ โดยขอให้ส่งภายในวันที่ 19 พ.ค.2560 

scan0056

ติดต่อ สพป.สก.1