สภากาแฟจังหวัดสระแก้ว พค.๖๐

นายเรือง จันทพันธ์ รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ (ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว) พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมงานสภากาแฟจังหวัดสระแก้ว ณ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยมีนายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน มีหัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการในจังหวัดสระแก้วร่วมงานกันอย่างมากมาย ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ จังหวัดสระแก้วได้มอบหมายให้หน่วยงานทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นเจ้าภาพดำเนินการ

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์  ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

เรือง จันทพันธ์       ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1