ปฐมนิเทศผู้ปกครอง 1/2560 และต้อนรับคุณครูคนใหม่

วันที่  15  พฤษภาคม  2560

เป็นวันปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน  ภาคเรียนที่ 1  ประจำปีการศึกษา  2560

เพื่อทำความเข้าใจ ชี้แนะในเรื่องต่างๆ ของโรงเรียน

ให้ผู้ปกครองมีความร่วมในการเรียนการสอนของนักเรียน

และแสดงความยินดีกับคุณครูคนใหม่ศิษย์เก่าโรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6

นายวรยุทธ  พิพัฒน์วัฒนโรจน์  ที่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการครู  เอกภาษาอังกฤษ

และต้อนรับคุรครูคนใหม่  4  ท่าน

1.นางสาวเกษร  ยุเจริญ  เอกสังคมศึกษา

2.นางสาวสมฤทัย  พูลเพิ่ม  เอกประถมศึกษา

3.นางสาวสุรีวัลย์  คนอาจ  เอกปฐมวัย

4.นางกรพินธ์ุ  อันวิเศษ  เอกปฐมวัย

ติดต่อเรา