แจ้งผู้เกษียณอายุราชการปี 2560 (ข้าราชการและลูกจ้างประจำ)

แจ้งผู้เกษียณอายุราชการปี 2560 (ข้าราชการและลูกจ้างประจำ)

ทำเรื่องเกษียณอายุราชการวันที่  24  พ.ค.60

ตั้งแต่เวลา  09.00 น. เป็นต้นไป  ณ หอประชุมบุนนาค (รวมใจภักดิ์)  สพป.สระแก้ว เขต 1

เอกสารที่ต้องเตรียม

1. สำเนาบัตรประชาชน  

2. สำเนาทะเบียนบ้าน  

3. สำเนาบัญชีธนาคาร  

4. ใบกรมธรรม์ประกันชีวิต (ถ้ามี)  

                                             

          ข้าราชการ         ผู้ที่ ไม่เป็น สมาชิก กบข.  เตรียมเอกสารมาอย่างละ  2  ชุด     

          ข้าราชการ          ผู้ที่ เป็น สมาชิก  กบข.  เตรียมเอกสารมาอย่างละ  5  ชุด

          ลูกจ้างประจำ     ผู้ที่ ไม่เป็น สมาชิก  กสจ.  เตรียมเอกสารมาอย่างละ  2  ชุด

          ลูกจ้างประจำ     ผู้ที่ เป็น สมาชิก  กสจ.  เตรียมเอกสารมาอย่างละ  5  ชุด

037-425465 / 085-2827779  กลุ่มการเงินฯ

ติดต่อ สพป.สก.1