แจ้งการรับสื่อประกอบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

แจ้งทุกโรงเรียนที่จัดส่งค่าสื่อประกอบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ   ติดต่อขอรับสื่อได้ที่กลุ่มนิเทศฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป  และรับใบเสร็จรับเงินที่เจ้าหน้าที่การเงิน สำหรับโรงเรียนที่ยังไม่ได้จัดส่งเงินขอความร่วมมือส่งเงินและรับสื่อได้ท่ี่กลุ่มนิเทศฯ  สำหรับคำศัพท์ ป.4 เข้าดูได้ที่ Remote Drive กลุ่มนิเทศฯ  สื่อเพิ่มเติม Powerpoint ให้ดูที่ลิงค์  https://drive.google.com/file/d/0B3akJbeoEvRiTVVEcVRMZnpKaE0/view?usp=sharing

ติดต่อเรา