การพัฒนาการอ่านเขียนตามแนวทางการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) รุ่นที่ ๒

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ จัดโครงการอบรมครูภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ “การพัฒนาการอ่านเขียนตามแนวทางการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)” รุ่นที่ ๒ วันที่  ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมบุนนาค (รวมใจภักดิ์) สพป.สระแก้ว เขต ๑ โดยนายไสว สารีบท ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑  (ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว) มอบหมายให้นางสาวเนาวะรัตน์ ถาวร  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก พร้อมคณะครูเป็นวิทยากร โดยมีคณะศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑  เป็นผู้จัดโครงการฯ   ซึ่งมีข้าราชการครูภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ในเขตพื้นที่อำเภอวังน้ำเย็น และอำเภอคลองหาด จำนวน ๗๕ คน เข้ารับการอบรม

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์  ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช  นิสังกาศ       กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

เรือง จันทพันธ์       ควบคุม

ไสว  สารีบท          อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1