การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านออกและสื่อสารได้ (รุ่นที่ ๒)

วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นายพีระพงษ์ ไชยทองศรี รอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านออกและสื่อสารได้ วิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ด้วยการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community)  (รุ่นที่ ๒) ณ ห้องประชุมบรรณสาร สพป.สระแก้ว เขต ๑ โดยมีนางสาวเนาวะรัตน์ ถาวร ผอ.โรงเรียนบ้านหนองแก เป็นวิทยากร และได้นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ของโรงเรียนบ้านหนองแก มาร่วมสาธิตการอ่านในครั้งนี้ด้วย โดยมีข้าราชการครูในสังกัด สพป.สระแก้ว เขต ๑ เขตพื้นที่อำเภอเขาฉกรรจ์ อำเภอวังน้ำเย็นและอำเภอคลองหาด เข้าร่วมประชุม

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์  ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช  นิสังกาศ       กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

เรือง จันทพันธ์       ควบคุม

ไสว  สารีบท          อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1