อบรมการพัฒนาการอ่านเขียนตามแนวทางการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) รุ่นที่ ๑

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ จัดโครงการอบรมครูภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยนายไสว สารีบท ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑  (ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว) มอบหมายให้นายสุจินต์ ศรีสรวล ผู้อำนวยการกลุ่มศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑  เป็นประธานเปิดการอบรมครูภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ รุ่นที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐  ณ หอประชุมบุนนาค (รวมใจภักดิ์) สพป.สระแก้ว เขต ๑ โดยมีข้าราชการครูภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองสระแก้ว อำเภอเขาฉกรรจ์ อำเภอวังสมบูรณ์  จำนวน ๑๓๐ คน เข้ารับการอบรม

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์  ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช  นิสังกาศ       กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

เรือง จันทพันธ์       ควบคุม

ไสว  สารีบท          อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา