ขอเชิญประชุม

ตามหนังสือ ที่ ศธ 04153/ว1135 ลงวันที่ 26 เมษายน 2560

เรื่อง โครงการรถตัดแว่นสานตาเคลื่อนที่สภากาชาดไทยเพื่อนักเรียนชนบท

สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว ขอความร่วมมือโรงเรียนทุกแห่ง

เข้าร่วมประชุม ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว

ติดต่อ สพป.สก.1