โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง

วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายพีระพงษ์ ไชยทองศรี รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง กับโรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนขยายโอกาสเขตพื้นที่ภาคกลางตอนบน โดยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ณ หอประชุมบุนนาค (รวมใจภักดิ์) สพป.สระแก้ว เขต ๑ โดยมีครูผู้สอนประถมศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็กและขยายโอกาสสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ จำนวน ๑๔ โรงเรียน เข้าร่วมโครงการฯ

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา