ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านออกและสื่อสารได้ (Professional Learning Community)

วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายพีระพงษ์ ไชยทองศรี รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านออกและสื่อสารได้ วิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ด้วยการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community) (รุ่นที่ ๑) ณ ห้องประชุมบรรณสาร สพป.สระแก้ว เขต ๑ โดยมีนางสาวเนาวะรัตน์ ถาวร ผอ.โรงเรียนบ้านหนองแก เป็นวิทยากร และได้นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ของโรงเรียนบ้านหนองแก มาร่วมสาธิตการอ่านในครั้งนี้ด้วย โดยมีข้าราชการครูในสังกัด สพป.สระแก้ว เขต ๑ เขตพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอวังสมบูรณ์ เข้าร่วมประชุม

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1